EN ES

شما می توانید ازطریق ایمیل مدرسه آمادگی خودرا اعلام ورزومه خودرانیز    برایمابفرستیدتاشماهمیکیازانتخابشدههایماباشیدهزینهایکه شمابابتاین دهروزمیپردازیدسه ملیون تومان در نظر گرفته شده است

و شما کافی ست از هرکجای ایران هستید خودتان را به جزیره قشم برسانید

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
یک قطعه عکس دیحیتالی
کپی کارت ملی
فیش واریزی هزینه کارگاه به شماره کارت... به نام محمودرضا ثانی
پرکردن فرم ثبت نام و تفاهم نامه
کلیه هنرجویان میبایست تا قبل ازساعت ۱۲ ظهر روز شروع کارگاه خودرا به روستای سلخ درجزیره قشم برسانند. بعداز اقامت در محل های مورد نظر، همگی نهارظهر را به اتفاق میل کرده و بعد از نهار شروع به کارکرده وتا قبل ازغروب خودمان را برای شرکت درمراسم خوش آمد گویی اهالی روستا به محل برگزاری مراسم میرسانیم.